บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพิ่มช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ช่องทางการติดต่อสอบถาม ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย บนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประสานงานให้แต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มี Facebook ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ที่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน เข้าถึงได้ง่าย แบบ Real Time โดยมี Facebook ของแต่ละหน่วยงานดังนี้


จำนวนผู้เยี่ยมชม

473,439

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
sarabankpru@kpru.ac.th