บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • สงกรานต์ KPRU
  • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
  • รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
สงกรานต์ KPRU การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายของการเพิ่มถอนรายวิชา สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2560 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055 706 555 ต่อ 1477 - 1478


กำหนดการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)


กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster