บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
  • กำหนดลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา
  • กำหนดสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
  • < a href="" target="_blank">เชียร์ลีดดิ้ง เหรียญทอง
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ?
  • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
  • อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
  • < a href="" target="_blank">ยินดี Startup รอบ 3
  • รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 กำหนดลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา กำหนดสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เชียร์ลีดดิ้ง เหรียญทอง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ? การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย ยินดี Startup รอบ 3 รางวัลประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster