บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • เลื่อนการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2563
 • covid-19
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • < a href="" target="_blank">ยินดีเทควันโด
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
 • ยินดีฟุตซอล
เลื่อนการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2563 covid-19 ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว ยินดีนักศึกษาการตลาด คณิตศาสตร์ ยินดีเทควันโด รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ยินดีฟุตซอล
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่


กำหนดมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้สอดคล้องกับแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


กำหนดการสอบ IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รหัส 59 และ 60จำนวนผู้เยี่ยมชม

3126
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster