บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
 • ระบบรายการเงินเดือน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยและแผนงานวิจัยที่ดีเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ออนไลน์)
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • covid-2019
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ. รศ คนใหม่
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG)
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • < a href="" target="_blank">ยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่น
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ระบบรายการเงินเดือน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยและแผนงานวิจัยที่ดีเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ออนไลน์) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 covid-2019 ยินดี ผศ. รศ คนใหม่ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ICDG) วัฒนธรรมองค์กร ยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่น เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ระบบรับแจ้งเตือน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

208,740

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th