บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 • บริจาคโลหิต
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ?
 • < a href="" target="_blank">อบรมพวิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน
 • banner-qualitative-research
 • เขียนโครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน
 • อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
 • < a href="" target="_blank">ผศ. คนใหม่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ยินดี Startup รอบ 3
 • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 บริจาคโลหิต ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ? อบรมพวิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน banner-qualitative-research เขียนโครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย ผศ. คนใหม่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยินดี Startup รอบ 3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
 • Green Office KPRU
Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster