สำหรับสายวิชาการ สำหรับสายสนับสนุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พ.ศ.2561
(ใช้บังคับสำหรับ ผู้ที่จะครบกำหนดต่อสัญญา 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน พ.ศ.2561
(ใช้บังคับสำหรับ ผู้ที่จะครบกำหนดต่อสัญญา 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป)
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน พ.ศ.2556
รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน โครงสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระยะที่ 1 ตัวอย่างคู่มือ(สายสนับสนุน)
แบบประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระยะที่ 1
(สำหรับคณะกรรมการ)
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 1
แบบสรุปผลประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระยะที่ 1
(สำหรับคณะกรรมการ)
แบบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 1 (สำหรับคณะกรรมการ)
แบบประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระยะที่ 2 แบบสรุปผลประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ระยะที่ 1 (สำหรับคณะกรรมการ)
แบบประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระยะที่ 2
(สำหรับคณะกรรมการ)
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 2
แบบสรุปผลประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ระยะที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการ)
แบบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการ)
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย-ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา (สำหรับกรรมการ) แบบสรุปผลประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ระยะที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการ)
แบบสรุปผลประเมินเพนักงานมหาวิทยาลัย-ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา (สำหรับกรรมการ) แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 1 (ยกเลิกการใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย-สายวิชาการ-ซึ่งอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระยะที่ 2 (ยกเลิกการใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย-สายวิชาการ-ในระหว่างการลาศึกษาเต็มเวลา-2558
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561