ประวัติมหาวิทยาลัย
   ตราสัญลักษณ์
   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
   ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
   จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   วีดีทัศน์มหาวิทยาลัย
   แผนที่มหาวิทยาลัย

 

   คณะ

       คณะครุศาสตร์
       คณะวิทยาการจัดการ
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       บัณฑิตวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

   สำนัก

       สถาบันวิจัยและพัฒนา
       สำนักงานอธิการบดี
          - กองพัฒนานักศึกษา
          - กองกลาง
          - กองนโยบายและแผน

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
       สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ศูนย์

       ศูนย์ภาษา
       ศูนย์คอมพิวเตอร์
       ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

   หน่วยงานอื่นๆ
       สภามหาวิทยาลัย
       หน่วยตรวจสอบภายใน
       งานวิเทศและกิจการนักศึกษา
       งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
      
บริการหอพัก
บริการแนะแนว จัดหางาน ให้คำปรึกษา
บริการทุนการศึกษา
บริการด้านกีฬา
บริการงานส่งเสริมและบริการสุขภาพ
บริการงานวิชาทหาร
บริการจัดทำบัตรนักศึกษา
งานบริการด้านวิทยบริการ
งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      
   ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
   ดาวน์โหลดโลโก้ครบรอบ 40 ปี
สี่ทศวรรษราชภัฏกำแพงเพชร

   ดาวน์โหลด 13 ฟ้อนต์แห่งชาติ
   เอกสารและใบขอใช้บริการ
  
สัญญาทุน
   คู่มือระบบการบริหารงานบุคคล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal)


      
บริการอีเมล์สำหรับนักศึกษา
Video & CD-ROM
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ(MIS)

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร
ระบบตรวจสอบประวัตินักศึกษา
ระบบบัญชี 3 มิติ
สมัครสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Binary Document)

ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal)
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
e-Learning
eDLTV
Speexx
รายงานผลระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA)


      

   ข่าวและประกาศ
   รับสมัครงาน
   ราคากลาง
   จัดซื้อจัดจ้าง
   การพิจารณาผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ประมวลภาพกิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
   จดหมายข่าวสารสักทอง
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ(MIS)

   แบบประเมินเว็บไซต์
   แนะนำ/ติชมเว็บไซต์