ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างมหาวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหารงาน
   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
   จรรยาบรรณ
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   วีดีทัศน์มหาวิทยาลัย
   แผนที่มหาวิทยาลัย

 

  คณะ

      คณะครุศาสตร์
       คณะวิทยาการจัดการ
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       บัณฑิตวิทยาลัย
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

   สำนัก

       สถาบันวิจัยและพัฒนา
       สำนักงานอธิการบดี
          - กองพัฒนานักศึกษา
          - กองกลาง
          - กองนโยบายและแผน

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ศูนย์

       ศูนย์ภาษา
       ศูนย์คอมพิวเตอร์
       ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
       ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
       ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

   หน่วยงานอื่นๆ
        สภามหาวิทยาลัย
        หน่วยตรวจสอบภายใน
        งานวิเทศและกิจการนักศึกษา
        งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
      
      
   KPRU Download

      
บริการอีเมล์สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ(MIS)

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร
ระบบตรวจสอบประวัตินักศึกษา
ระบบบัญชี 3 มิติ
สมัครสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Binary Document)

ระบบการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal)
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
e-Learning
eDLTV
Speexx
รายงานผลระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA)


      

   ข่าวและประกาศ
   รับสมัครงาน
   ราคากลาง
   จัดซื้อจัดจ้าง
   การพิจารณาผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ประมวลภาพกิจกรรม
   ปฏิทินกิจกรรม
   จดหมายข่าวสารสักทอง
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ(MIS)