บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak
1001

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
Asst. Prof. Rattana Rakkan
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
KPRU
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice president for Academic Affairs
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
Vice President for Arts and Culture and Students Affairs
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. Pajaree Ponprasert
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Research and Educational Quality Assurance
KPRU
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Dr. Preeyanuch Prompasit
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
Vice President for Planning and Academic Services
KPRU

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ
Assoc. Prof. Dr. Natrada Wongnaya
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
Asst. Prof. Pratya Cha-umphol
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด
Asst. Prof. Dr. Suchin Rodgumnoed
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
Asst. Prof. Narut Butploy
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
Assoc. Prof. Dr. Wachira Wichuwaranan
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof. Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
KPRU
อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
Dr.Nammpitch Thamhiweth
รักษาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Acting Director, Faculty of Nursing
KPRU

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Dr. Vanusanun Siriratana
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director,Office of Academic Promotion and Registration
KPRU
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
Assoc. Prof. Arunlak Rattanaapun
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resource Information and Technology
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Dr. Phatooramphai Parphatsorn
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Dr. Kwandaw Jamjang
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Director, Office of Educational Quality Assurance
KPRU
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
Dr. Suphaporn Pongpinyo-O-pas
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
KPRU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Dr.Charlee Trakoon
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of acdemic service and raising revenue
KPRU
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
KPRU
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Dr. Maliwan Rodgumnoed
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Director, General Affairs Section
KPRU

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
Asst. Prof. Dr. Lakia Khieodi
รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section
KPRU

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss. Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section
KPRU


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
Asst. Prof. Dr. Wisanu Buathes
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate
KPRU

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มีนาคม 2562

จำนวนผู้ใช้งาน

เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
e-mail