บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติ

อธิการบดี

ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D.
อธิการบดี
President
055-706555 ต่อ 1057

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
055-706555 ต่อ 1004
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic Affairs
055-706555 ต่อ 1022
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Kwandaw Jamjang, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Planning and Educational Quality Assurance
055-706555 ต่อ 1003
ชญาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
Asst. Prof. Chayada Klinchan, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
Vice President for Research Students Affairs Arts and Culture
055-706555 ต่อ 1007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Dr.Charlee Trakoon
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
Vice President for Acdemic Service and Special Affairs
055-706555 ต่อ 1006
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
Asst. Prof. Khumphicha Tantisantisom, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President for Innovation Development and Information Technology
055-706555 ต่อ 1009

ผู้ช่วยอธิการบดี

ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
Asst. Prof. Takaporn Sukkaseam, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ
Assistance to the President for Corporate Development and Special Affairs
0950959649
ศุภโชคชัย นันทศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
Assoc. Prof. Suphachokchai Nanthasri, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร
Assistance to the President for Arts and Culture Work and Corporate Communications
086-3340697

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
055-706555 ต่อ 4000
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รักษาราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Acting Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
055-706555 ต่อ 1022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Assoc. Prof. Thep Kueathaweekun, Ph.D.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
055-706555 ต่อ 2510
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
Assoc. Prof. Bandhit Chatwirote, Ph.D.
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
055-706555 ต่อ 2000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof. Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
055-706555 ต่อ 3500
อาจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
Supapen Panawatthanapisuit, Ph.D.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Dean of Faculty of Nursing
055-706555 ต่อ 1810

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Vanusanun Siriratana, Ph.D.
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
055-706555 ต่อ 8072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director, Office of Academic Promotion and Registration
055-706555 ต่อ 1450
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
Asst. Prof. Phrommate Verapan
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resource and Information Technology
055-706555 ต่อ 1500
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Phatooramphai Parphatsorn, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
055-706555 ต่อ 1601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
Asst. Prof. Khumphicha Tantisantisom, Ph.D.
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Acting Director, Research and Development Institute
055-706555 ต่อ 1009
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม
Wichura Winaitham, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of Acdemic Service and Raising Eevenue
055-706555 ต่อ 1076
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
055-706555 ต่อ 1200
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Maliwan Rodgumnoed, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Acting Director, General Affairs Section
055-706555 ต่อ 1073

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ปราณี แผนดี
นางสาวปราณี แผนดี
Miss Pranee Pandee
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section
055-706555 ต่อ 1360

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section
055-706555 ต่อ 1063


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Pajaree Ponprasert, Ph.D.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate
055-706555

นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
Asst. Prof. Banchongsak Faksomboon, Ph.D.
นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
Chair of Kamphaeng Phet Rajabhat University Personnel Club
055-706555 ต่อ 4140

วาระการดำรงตำแหน่ง


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายงานการประชุม ปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุม ปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2565

รายงานการประชุม ปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 8

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 9

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12


ผลการประเมิน


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2566

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

350,738

เริ่ม 26-06-2562 | 26