บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak
055-706555 ต่อ 1101

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
Asst. Prof. Rattana Rakkan
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
055-706555 ต่อ 1002
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice president for Academic Affairs
055-706555 ต่อ 1006
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
Vice President for Arts and Culture and Students Affairs
055-706555 ต่อ 1004
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. Pajaree Ponprasert
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Research and Educational Quality Assurance
055-706555 ต่อ 1005
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Dr. Preeyanuch Prompasit
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
Vice President for Planning and Academic Services
055-706555 ต่อ 1003

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Dr. Kwandaw Jamjang
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
055-706555 ต่อ 4000

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ
Assoc. Prof. Dr. Natrada Wongnaya
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School
055-706555 ต่อ 1780
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Dr. Preecha Panya
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
055-706555 ต่อ 4000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
Asst. Prof. Dr. Kamonwat Phuwichit
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
055-706555 ต่อ 3000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Asst. Prof. Dr. Thep Kueathaweekun
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
055-706555 ต่อ 2510
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
Assoc. Prof. Dr. Bundit Chutviroj
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
055-706555 ต่อ 2010
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof. Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
055-706555 ต่อ 3500
อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
Dr.Nammpitch Thamhiweth
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Dean of Faculty of Nursing
055-706555 ต่อ 1810

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Dr. Vanusanun Siriratana
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
055-706555 ต่อ 8072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director, Office of Academic Promotion and Registration
055-706555 ต่อ 1450
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Director, Office of Academic Resource Information and Technology
055-706555 ต่อ 1500
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Dr. Phatooramphai Parphatsorn
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
055-706555 ต่อ 1601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
Asst. Prof. Dr. Khumphicha Tantisantisom
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
055-706555 ต่อ 2333
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Dr.Charlee Trakoon
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of acdemic service and raising revenue
055-706555 ต่อ 7907
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
055-706555 ต่อ 1200
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Dr. Maliwan Rodgumnoed
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Director, General Affairs Section
055-706555 ต่อ 1073

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
Asst. Prof. Dr. Lakia Khieodi
รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section
055-706555 ต่อ 1303

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss. Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section
055-706555 ต่อ 1061


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
Asst. Prof. Dr. Prajob Khwanmun
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate
055-706555 ต่อ 1051

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มีนาคม 2564
จำนวนผู้เยี่ยมชม

300,835

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th