บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D.
รักษาราชการแทนอธิการบดี
Acting President
055-706555 ต่อ 1001

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
055-706555 ต่อ 1004
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice president for Academic Affairs
055-706555 ต่อ 1006
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Kwandaw Jamjang, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ
Vice President for Planning Educational Quality Assurance and Academic Services
055-706555 ต่อ 1400
ชญาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
Asst. Prof. chayada klinchan, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา
Vice President for Research Arts and Culture and Students Affairs
055-706555 ต่อ 4260

ผู้ช่วยอธิการบดี

ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
Asst. Prof. Takaporn Sukkaseam, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ
Assistance to the President for Corporate Development and Special Affairs
055-706555
นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
Asst. Prof. Narut Butploy
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และการจัดการศึกษารูปแบบใหม่
Assistance to the President for Digital University
Development and New Form of Educational Management
055-706555
ศุภโชคชัย นันทศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
Asst. Prof. Suphachokchai Nanthasri, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร
Assistance to the President for Arts and culture work and corporate communications
055-706555

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ
Assoc. Prof. Natrada Wongnaya, Ph.D.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School
055-706555 ต่อ 1780
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
055-706555 ต่อ 4000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
Asst. Prof. Kamonwat Phuwichit, Ph.D.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
055-706555 ต่อ 3000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Assoc. Prof. Thep Kueathaweekun, Ph.D.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
055-706555 ต่อ 2510
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
Assoc. Prof. Bandhit Chatwirote, Ph.D.
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
055-706555 ต่อ 2000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof. Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
055-706555 ต่อ 3500
อาจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
Supapen Panawatthanapisuit, Ph.D.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Dean of Faculty of Nursing
055-706555 ต่อ 1810

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Vanusanun Siriratana, Ph.D.
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
055-706555 ต่อ 8072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director, Office of Academic Promotion and Registration
055-706555 ต่อ 1450
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
Asst. Prof. Phrommate Verapan
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resource and Information Technology
055-706555 ต่อ 1500
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Phatooramphai Parphatsorn, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
055-706555 ต่อ 1601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
Asst. Prof. Khumphicha Tantisantisom, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
055-706555 ต่อ 2333
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Charlee Trakoon, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of acdemic service and raising revenue
055-706555 ต่อ 7907
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
055-706555 ต่อ 1200
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Maliwan Rodgumnoed, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Acting Director, General Affairs Section
055-706555 ต่อ 1073

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
Asst. Prof. Lakia Khieodi, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section
055-706555 ต่อ 1303

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss. Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section
055-706555 ต่อ 1061


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Pajaree Ponprasert, Ph.D.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate
055-706555

รักษาการในตำแหน่ง นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)

นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Maliwan Rodgumnoed, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
Acting Chair of Kamphaeng Phet Rajabhat University Personnel Club
055-706555 ต่อ 1073

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2565

การใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณได้รับทราบจากการอ่าน และทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

52,846

เริ่ม 26-06-2562 | 3