บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
Asst. Prof. Rattana Rakkan
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice president for Academic Affairs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
Vice President for Arts and Culture and Students Affairs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. Pajaree Ponprasert
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Research and Educational Quality Assurance
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof.Dr. Preeyanuch Prompasit
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
Vice President for Planning and Academic Services

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
Assoc. Prof. Dr.Ramud Chochai
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
Assoc. Prof. Pronpen Chochai
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
Asst. Prof. Dr.Natrada Wongnaya
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
Asst. Prof. Pratya Cha-umphol
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด
Asst. Prof. Suchin Rodgumnoed
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
Asst. Prof. Narut Butploy
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
Assoc. Prof. Dr. Wachira Wichuwaranan
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof.Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
Dr.Nammpitch Thamhiweth
รักษาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Acting Director, Faculty of Nursing

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Wanassanan Sirirattana
ผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director,Office of Academic Promotion and Registration
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
Assoc. Prof. Arunlak Rattanaapun
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resource Information and Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Dr. Phatooramphai Parphatsorn
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Dr. Kwandaw Jamjang
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Director, Office of Educational Quality Assurance
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
Dr. Suphaporn Pongpinyo-O-pas
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Dr.Charlee Trakoon
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of acdemic service and raising revenue
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
นายภานุพงศ์ สืบสิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Dr. Maliwan Rodgumnoed
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Director, General Affairs Section

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
Asst. Prof. Dr. Lakia Khieodi
รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss. Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
Asst. Prof. Dr. Wisanu Buathes
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มีนาคม 2562

จำนวนผู้เยี่ยมชม

15186
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster