บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ปรียานุช พรหมภาสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต
Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit, Ph.D.
รักษาราชการแทนอธิการบดี
Acting President
055-706555 ต่อ 1001

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
Asst. Prof. Chatchai Puakdee
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administrative Affairs
055-706555 ต่อ 1004
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
Assoc. Prof. Wisit Thanyavun
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice president for Academic Affairs
055-706555 ต่อ 1006
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Asst. Prof. Kwandaw Jamjang, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ
Vice President for Planning Educational Quality Assurance and Academic Services
055-706555 ต่อ 1400
ชญาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
Asst. Prof. chayada klinchan, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา
Vice President for Research Arts and Culture and Students Affairs
055-706555 ต่อ 4260

ผู้ช่วยอธิการบดี

ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
Asst. Prof. Takaporn Sukkaseam, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ
Assistance to the President for Corporate Development and Special Affairs
055-706555
นรุตม์ บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
Asst. Prof. Narut Butploy
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และการจัดการศึกษารูปแบบใหม่
Assistance to the President for Digital University
Development and New Form of Educational Management
055-706555 -

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ
Assoc. Prof. Natrada Wongnaya, Ph.D.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean of Graduate School
055-706555 ต่อ 1780
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
Assoc. Prof. Preecha Panya, Ph.D.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
055-706555 ต่อ 4000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
Asst. Prof. Kamonwat Phuwichit, Ph.D.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
055-706555 ต่อ 3000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
Asst. Prof. Thep Kueathaweekun, Ph.D.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Dean, Faculty of Industrial Technology
055-706555 ต่อ 2510
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
Assoc. Prof. Bundit Chutviroj, Ph.D.
คณบดีคณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education
055-706555 ต่อ 2000
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
Asst. Prof. Karan Charoensuwan
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Dean, Faculty of Management Science
055-706555 ต่อ 3500
อาจารย์ ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
Nammpitch Thamhiweth, Ph.D.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Dean of Faculty of Nursing
055-706555 ต่อ 1810

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
Asst. Prof. Vanusanun Siriratana, Ph.D.
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
Director, Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
055-706555 ต่อ 8072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
Asst. Prof. Pychayon Sirisatianwattana
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director, Office of Academic Promotion and Registration
055-706555 ต่อ 1450
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
Asst. Prof. Phrommate Verapan
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Office of Academic Resource Information and Technology
055-706555 ต่อ 1500
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
Asst. Prof. Phatooramphai Parphatsorn, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Director, Art and Culture Center
055-706555 ต่อ 1601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
Asst. Prof. Khumphicha Tantisantisom, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director, Office of Research and Development
055-706555 ต่อ 2333
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
Asst. Prof. Charlee Trakoon, Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
Director, Center of acdemic service and raising revenue
055-706555 ต่อ 7907
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
Mr. Panupong Suebsiri
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
Director, Policy and Planning Section
055-706555 ต่อ 1200
นางมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
Maliwan Rodgumnoed, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Director, General Affairs Section
055-706555 ต่อ 1073

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
Asst. Prof. Lakia Khieodi, Ph.D.
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Acting Director, Student Affairs Section
055-706555 ต่อ 1303

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
Miss. Naruemon Songtai
หัวหน้างานการเงิน
Head, Financial Section
055-706555 ต่อ 1061


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
Asst. Prof. Prajob Khwanmun, Ph.D.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Chair of the Faculty Senate
055-706555 ต่อ 1051

นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)

เกศกนก
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
Ms. Ketkanok Thaithae
นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และบุคลากร (สอข.)
Chair of Kamphaeng Phet Rajabhat University Personnel Club
055-706555 ต่อ 1086

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2564
จำนวนผู้เยี่ยมชม

473,381

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
sarabankpru@kpru.ac.th