สายตรงอธิการบดีและร้องเรียนเรื่องทั่วไป

ระบบสายตรงอธิการบดีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ
2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน
ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียน จะถือเป็นความลับทางราชการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


KPRU Complain

ตั้งประเด็นร้องเรียน

รายการสายตรง/ร้องเรียน

ลำดับ ประเด็นหัวข้อ ผู้แจ้งเรื่อง จำนวนผู้เข้าชม คำตอบ
{{$index+1}} {{item.Question}} {{item.Name}} {{item.View}} {{item.Reply}}

หน้าหลัก | แจ้งข้อร้องเรียน | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร