สายตรงอธิการบดี/ร้องเรียน

ระบบสายตรงอธิการบดีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ
2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน
เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน
ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น
ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


กรณีต้องการ "สอบถามข้อมูลอื่นๆ" ให้ท่านกรอกผ่านระบบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ

ตั้งประเด็นร้องเรียน

รายการสายตรง/ร้องเรียน

ลำดับ ประเด็นหัวข้อ ผู้แจ้งเรื่อง จำนวนผู้เข้าชม คำตอบ
{{$index+1}} {{item.Question}} {{item.Name}} {{item.View}} {{item.Reply}}

หน้าหลัก | แจ้งข้อร้องเรียน | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร