การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058