"นิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"


เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
www.kpru.ac.th arit.kpru.ac.th กำหนดการ
การแข่งขันหนังสือเล่มแรก ในรูปแบบ E-Book หัวข้อเรื่อง "โรงเรียนของฉัน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก)


การแข่งขันค้นหาหนังสือตามประเด็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2


การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับมัธยมศึกษา

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เวทีกลางแจ้ง)


การแข่งขันประพันธ์กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก)


การแข่งขันพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Application Speaks ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุมชั้น 8)


การแข่งขันสะกดคำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก)


การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Pythons
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 )


การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 )


การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

| 18 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 - 16.00 น.
| ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


การแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา

| 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุมชั้น 8)


การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา

| 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
| อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เวทีกลางแจ้ง)


การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับอุดมศึกษา

| 17-18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
| ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ