การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

การสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ข้อบังคับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

กำหนดวันเวลาสำหรับการดำเนินการสรรหาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

บันทึกข้อความ ขอเสนอชื่อตนเองเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

แบบประมวลประวัติและผลงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058