เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง กำหนดการ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร