การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการอธิการบดี Update

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการระหว่างการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Update

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Update

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เข้าสังกัดคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึงหน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บันทึกข้อความ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / บันทึกข้อความ ขอเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058