ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ

คือ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี และได้เผยแพร่แผนฯ ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย และกรมบัญชีกลาง ได้แก่
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประเภท เงินนอกงบประมาณ
3. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประเภท งบลงทุน
4. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,387