ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O35-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O35-2 เว็บไซต์มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O35-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564
O35-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
O35-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
O35-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
O35-7 มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
O35-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
O35-9 บันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ไปยังหน่วยงานและบุคลากร
O35-10 รายงานการรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
O35-11 ถ้อยแถลงเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิการบดีคนปัจจุบัน

คำอธิบาย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.01 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โดยนำข้อมูลจากการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารหรือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการดำเนินการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางการดำเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้งได้ประกาศเจตจงนงสุจริตโดยอธิการบดีคนปัจจุบันเพื่อให้การแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสาธารณชนว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน โดยการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปถึงหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ ผ่านระบบสารสนเทศ E-office Automatic และประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิการบดีคนปัจจุบันผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

จากนั้นคลิกเลือกเมนู มาตรการปรับปรุง ปี 2565 ดังนี้


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,392