ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O5-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย เบอร์โทรศัพท์ภายใน ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจ แสดงรายการเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสามารถค้นด้วยคำค้นชื่อหน่วยงานภายใน ดังรูป

O5-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนที่มหาวิทยาลัยฯ ดังรูป

และในส่วนท้าย (Footer) ของเว็บไซต์หลัก ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยแสดงแผนที่จากบริการของ Google Map และ รูปภาพนิ่ง ดังรูป

O5-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ Social Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย สื่อสังคมออนไลน์ ดังรูป

และในส่วนท้าย (Footer) ของเว็บไซต์หลัก ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจรวม Social Facebook ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,391