ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O37-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O37-2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
O37-3 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม
O37-4 สารคดีแอนนิเมชัน "ราชภัฏรวมพลัง ยับยั้งทุจริต"
O37-5 ป้ายสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
O38-6 คลิปวิดีโอ "ถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2565"
O37-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
O37-8 สรุปผลโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา"
O37-9 บันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสนอท่านอธิการบดี
O37-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำอธิบาย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดไว้ ดังนี้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต

1. จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านทางจอมอนิเตอร์ทีวีที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย

2. จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO) เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

3. จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์นโยบายการทำงานของบุคลากรฯ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4. จัดทำถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2565

5. การประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตผ่านสื่อต่าง ๆ

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา" โดยมี ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถที่อยู่บนฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดสดให้บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่านเฟสบุคแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

8. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./กรมบัญชีกลาง/อว.)


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O37-2 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

O37-4 สารคดีแอนนิเมชัน "ราชภัฏรวมพลัง ยับยั้งทุจริต" ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

O37-6 ถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2565 ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner เช่นกัน ดังรูป

ในส่วนของ O37-8สรุปโครงการการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา” มีการเผยแพร่อยู่ใน เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนู ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ มาตรการการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของ มาตรการปรับปรุง ปี 2565 เมนูล่างสุด ดังรูป

และในส่วนของ O37-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,393