ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย

O38-2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ให้บุคลากรทุกคนนำไปปฏิบัติตาม ผ่านการจัดทำหนังสือประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

O38-3 เทปบันทึกภาพถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตนี้จะนำไปใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรู้ถึงนโยบายการปฏิบัติงานที่ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านจอทีวีและสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

O38-4 กำหนดผู้เข้าร่วมแบบออนไซต์ 150 คน และมีการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ด้วย เฉพาะผู้ออนไซต์จะมีประกาศนียบัตรให้

O38-5 จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

O38-6 จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO) เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล O38-3 ไว้ 2 ส่วน (1) เทปบันทึกภาพถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตของอธิการบดี เข้าถึงจาก เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยคลิกได้ดังรูป

หรือ (2) คลิกได้จากในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป

ในส่วนของ O38-4 สรุปโครงการการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา” มีการเผยแพร่อยู่ใน มาตรการการบริหารงาน โดยเข้าถึงจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนู ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ มาตรการการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของ มาตรการปรับปรุง ปี 2565 เมนูล่างสุด ดังรูป

ในส่วนของ O38-5 สารคดีแอนนิเมชัน เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป

เมื่อคลิก จะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ สารคดีแอนนิเมชัน "ราชภัฏรวมพลัง ยับยั้งทุจริต"ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

10,272