ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O30-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O30-2 สายตรงอธิการบดี
O30-3 สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์
O30-4 สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
O30-5 สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
O30-6 สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O30-7 สายตรงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O30-8 สายตรงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
O30-9 สายตรงผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
O30-10 สายตรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
O30-11 สายตรงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
O30-12 สายตรงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
O30-13 สายตรงผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
O30-14 สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O30-15 สายตรงผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
O30-16 สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
O30-17 สายตรงผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษา
O30-18 สายตรงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
O30-19 กล่องข้อความ

คำอธิบาย

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประกอบไปด้วย

1. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์ เบอร์ 055-706 555 และ 055-721880/1001 (อธิการบดี)

2. ร้องเรียนทางโทรสาร 055-706518

3. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

4. ร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วย ตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น ด้านหน้าของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือ ทางกล่องข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

6. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประกอบไปด้วย สายตรงอธิการ สายตรงคณบดี สายตรงผู้อำนวยการสำนัก/กอง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O30-2 สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ Sidebar ดังนี้

O30-19 กล่องข้อความ (สอบถาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่เมนู สอบถาม เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

10,273