ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คือ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีความสุข รวมทั้งมีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักธรรมัตตาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 หลักการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ และหลักอัตตาภิบาล 3 หลักการ คือ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้อยู่ใน หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าผ่านทางเมนู บุคลากร เลื่อนเลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคลากร ดังรูป

O25-2 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2565

O25-3 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O25-4 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู การบริหารทรัพยากรบุคลากร ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,389