ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O32-2 สายตรงอธิการบดี/ร้องเรียน เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ในส่วนของ Sidebar ดังนี้

O32-3 กล่องข้อความ (สอบถาม) เผยแพร่ไว้ที่เมนู สอบถาม เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

O32-4 E-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ sarabankpru@kpru.ac.th เผยแพร่ไว้ที่เมนูหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ส่วนของ Footer ด้านล่างของเว็บไซต์ ดังนี้


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,395