ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ประจำปี 2565 ดังนี้

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดประเภท ประเด็น และปัจจัยความเสี่ยง แล้ววิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ร่วมกัน ระบุประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงการเกิดการทุจริต ของหน่วยงานที่สังกัด

3. ศึกษาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตทั้ง มิติด้านผลกระทบและมิติทางด้านการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะมิติด้านผลกระทบได้มีการดำเนินประเมินมาตั้งแต่ปี 2562 ได้ทำการเปรียบเทียบ ระดับค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงด้านผลกระทบระหว่างปี 2562 , 2563, 2564 และ 2565

4. สังเคราะห์และกำหนดมาตรการการจัดการ (แนวทาง วิธีการป้องกันและการควบคุม) การเกิดการทุจริตตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5. ศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

6. เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นบทสรุปต่ออธิการบดีทราบและสั่งการ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O36-2 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,387