ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O33-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O33-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O33-3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และวางแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2565
O33-4 สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนตำบลเทพนคร และชุมชนตำบลวังหิน
O33-5 สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O33-6 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบล เทพนคร และชุมชนตำบลวังหิน
O33-8 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่
O33-9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คำอธิบาย

O33-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นการทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561-ปีปัจจุบัน

O33-3 กิจกรรมร่วมวางแผนแบบมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมวางแผนการพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นต่อเนื่องของปี 2565 ด้วย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยมีการเลือกพื้นที่ใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนา และยังคงเลือกพื้นที่เดิมเป็นบางพื้นที่ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งในการวางแผนครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร 11 ตำบล และจังหวัดตาก 4 ตำบล ได้แก่
(1) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(3) ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(4) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(5) ตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(6) ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(7) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(8) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
(9) ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
(10) ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
(11) ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(12) ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(13) ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(14) ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(15) ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

O33-4 ผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลเทพนคร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของจังหวัดตาก ผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดตาก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม

O33-5 ผู้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมายสรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O33-6 คณะทำงานจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ

O33-7 กิจกรรมการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมายนำแผนบริการวิชาการสู่การปฏิบัติ โดยร่วมกับ ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก มีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
จังหวัดกำแพงเพชร
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปลาส้ม
2. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืช

O33-8 กิจกรรมร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่นมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีส่วนร่วมการติดตามผลการดำเนินงานชุมชนเป้าหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

O33-9 มหาวิทยาลัยฯ และส่วนราชการจังหวัดตากมีการร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแบบออนไลน์ โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และส่วนราชการ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหลัก โดยทำการสร้างเมนูเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของเมนู การให้บริการ > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังรูป

เมื่อคลิกเมนู การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะปรากฎเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,391