ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ

คือ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขอหรือผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่คัดเลือก และเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างในโครงการนั้น รวมทั้ง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน และมีสาระสำคัญ ได้แก่ สรุปการบริหารงานพัสดุ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เปรียบเทียบผลการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันและที่ผ่านมาระยะ 5 ปี สรุปการดำเนินงานเงินกันเหลื่อมปี ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

9,393