ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การประชาสัมพันธ์

คือ แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O14-1 รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย


1. เป็นไฟล์ Excel แสดงรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้
- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ pcm.kpru.ac.th
2. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามแบบรายงาน สตง.) เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. แผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง > รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจ รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม