ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ (1) แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน (2) เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O28-1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ O28-1 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม