ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม(2) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ www.kpru.ac.th โดยแสดง แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี ระยะมากกว่า 1 ปี และเป็นแผนที่มี ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ดังรูป

แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม