ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ 1)แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล 2)ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ในส่วนของO30-1 ถึง O30-3 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในส่วนของO30-4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ Side bar ดังรูป

ในส่วนของO30-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ -> รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2566 รอบ 12 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม