ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การประชาสัมพันธ์

คือ (1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* (2) แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567


คำอธิบาย


1. เแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบสารสนเทศ ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่แผนผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
- การเปิดเผยราคากลาง
- ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศยกเลิก
- ประกาศผู้ชนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเปิดเผยราคากลาง การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม