ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

คือ 1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล(7) ปัญหา/อุปสรรค (8) ข้อเสนอแนะ 2) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O19-1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-2 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-3 ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
O19-4 กรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน
O19-5 กรอบอัตรากำลัง สายวิชาการ
O19-6 (1) ข้อมูลสถิติจำนวนการเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 และ

(2) ข้อมูลสถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O19-7 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-8 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O19-1 ถึง O19-8 ไว้ที่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บ ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม