ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) งบประมาณที่ใช้ (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 2) แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น และมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีในทุกไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O8-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรูป


ส่วน O8-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 > แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรูป


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ส่วน O8-3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 3 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ > ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3 เดือน) ดังรูป


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ส่วน O8-4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ สิ้นไตรมาส 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ > ปีงบประมาณ 2567 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม