ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ 1) แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ 2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

O35-1 และ O35-2 อยู่ในหน้าเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

O35-3 ในหน้าหลักเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ Banner แสดง QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์หน่วยงาน โดยเผยแพร่ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม