ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ดังรูป

และในส่วนของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงานเช่นกัน


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*(1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมนู คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O3-1 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในรูปแบบ Infographic
O3-2 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
O3-3 อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-4 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
O3-5 อำนาจและหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-6 อำนาจและหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-7 อำนาจและหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-8 อำนาจและหน้าที่ของ บุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนัก/คณะ/สถาบัน(สายวิชาการ)
O3-9 อำนาจและหน้าที่ของ บุคลากรปฏิบัติงานประจำสำนัก/คณะ/สถาบัน(สายสนับสนุน)

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ข้อมูลพื้นฐาน > บทบาทหน้าที่ ซึ่งในเพจนี้จะรวบรวม ดังรูป

ส่วนอำนาจหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ อำนาจหน้าที่สภามมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ดังรูป


www.kpru.ac.th

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O4-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และแผนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ติดต่อเรา ดังรูป

จากนั้นจะแสดงหน้าเว็บเพจ ติดต่อเรา ดังรูป

O4-2 ในส่วนของหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับเรา เมนูย่อย หมายเลขโทรศัพท์ ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจรวม หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


www.kpru.ac.th

(1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน (2) แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน (3) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

2. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3. ด้านการวิจัย

4. ด้านการบริการวิชาการ

5. ด้านผลิตและพัฒนาครู

6. ด้านการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.kpru.ac.th) โดยภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิต คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียน และการสอน ของนักศึกษาและอาจารย์

2. ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3. วิจัย คือ ภาพกิจกรรมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

4. บริการวิชาการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

5. ผลิตและพัฒนาครู คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิต การพัฒนา ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. ด้านการบริหารจัดการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงาน บริหารคน และบริหารองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ภาพกิจกรรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมื่อคลิกดังรูปหมายเลข 1-5 จะแสดงภาพกิจกรรมแยกตามด้านต่างๆ และเมื่อคลิกดังหมายเลข 6 จะเข้าสู่หน้าเพจของรวมของกิจกรรมแต่ละประเภทกิจกรรม และเมื่อคลิกดังหมายเลข 7 จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก ภาพกิจกรรมทั้งหมด ดังรูป


www.kpru.ac.th

O6 | Q&A

(1) แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* (2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ไม่รวมถึง E-mail


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำ ระบบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของมหาวิทยาลัยผ่านเมนูสอบถาม ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว โดยเมนูสอบถามนี้จะแสดงไว้ที่ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar ถาม-ตอบ ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏหน้าเวบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ ดังรูป

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยยังสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บเพจ Social Facebook ของมหาวิทยาลัย ดังรูป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำช่องทางการถาม-ตอบข้อมูล ผ่าน ระบบ KPRU Messenger ซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูล ตอบคำถามและข้อสงสัยระหว่างผู้รับบริการ กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้รับบริการสามารถเลือกสนทนากับหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการได้โดยง่าย ช่วยลดขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ และสะดวกต่อการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ KPRU Messenger จะแสดงที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูปภาพ


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การประชาสัมพันธ์

O7 |


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ www.kpru.ac.th โดยแสดง แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี ระยะมากกว่า 1 ปี และเป็นแผนที่มี ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ดังรูป

แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) งบประมาณที่ใช้ (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 2) แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเปิดเผยแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น และมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีในทุกไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O8-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรูป


ส่วน O8-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 > แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรูป


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ส่วน O8-3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 3 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ > ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3 เดือน) ดังรูป


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ส่วน O8-4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ สิ้นไตรมาส 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ > ปีงบประมาณ 2567 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ 2) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

O9-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรูป


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ส่วน O9-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ > ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O10-1 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือปฏิบัติงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู บุคลากร เมนูย่อย คู่มือปฏิบัติงาน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O11-1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ เมนูย่อย คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และแยกเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

O13 | E-Service

คือ แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ (2) แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ (3) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O13-1 e-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล e-Service ไว้ที่หน้า เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ -> เมนูย่อย e-Service


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

คือ แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O14-1 รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย


1. เป็นไฟล์ Excel แสดงรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้
- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ pcm.kpru.ac.th
2. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามแบบรายงาน สตง.) เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. แผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง > รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจ รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ (1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* (2) แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (3) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567


คำอธิบาย


1. เแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบสารสนเทศ ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่แผนผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง
- การเปิดเผยราคากลาง
- ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศยกเลิก
- ประกาศผู้ชนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเปิดเผยราคากลาง การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท)(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา 2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O16-1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำอธิบาย


1. ไฟล์ Excel แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) มีรายละเอียดดังนี้
- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ราคากลาง
(โครงการทั้งหมดอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเปิดเผยราคากลาง การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1)แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ 2)เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย


1. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามแบบรายงาน สตง.) เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดหาพัสดุ และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม
- จำนวนรายการ/โครงการ และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ pcm.kpru.ac.th
3. ไฟล์ Excel แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ราคากลาง
- ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
- เลขที่โครงการ
- วันที่ลงนามในสัญญา
- วันสิ้นสุดสัญญา
4. ไฟล์ Excel แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คือ 1)แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ((1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 2)เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ที่ หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมนู บุคลากร เมนูย่อย บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล(7) ปัญหา/อุปสรรค (8) ข้อเสนอแนะ 2) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O19-1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-2 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-3 ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
O19-4 กรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน
O19-5 กรอบอัตรากำลัง สายวิชาการ
O19-6 (1) ข้อมูลสถิติจำนวนการเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 และ

(2) ข้อมูลสถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O19-7 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
O19-8 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O19-1 ถึง O19-8 ไว้ที่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O20-1 ถึง O20-4 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O21-1 ถึง O21-3 ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (5) ระยะเวลาดำเนินการ


คำอธิบาย

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง ต่าง ๆ ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากช่องทางต่าง ๆ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ icon คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


www.kpru.ac.th

คือ (1) แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป (2) เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (3) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้จาก Side bar เมนูย่อย ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมไว้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยทำการสร้างเมนูเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของเมนู การให้บริการ > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงาน ป.ป.ช. อีกทั้งขอเชิญชวน แสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใสและร่วมกันสร้างทัศคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (O26-1) โดย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม O26-1 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ (1) แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (2)เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (3) เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ O27-1 และ O27-2 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ (1) แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน (2) เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O28-1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ O28-1 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ (1) แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (2) เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O29-1 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1)แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล 2)ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ในส่วนของO30-1 ถึง O30-3 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในส่วนของO30-4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ Side bar ดังรูป

ในส่วนของO30-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ -> รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2566 รอบ 12 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ในส่วนของO31-1 ถึง O31-4 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม* (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 2) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

คำอธิบาย

1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทรวมถึงงบประมาณที่ใช้ดำเนินการและไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2567

2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ

3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


คำอธิบาย

O32-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม* (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ 2) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ -> รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2566 รอบ 12 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (2) การให้บริการและระบบ E-Service (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (4) ระยะเวลา 2) แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของ มาตรการปรับปรุง ปี 2567 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ 1) แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ 2) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

O35-1 และ O35-2 อยู่ในหน้าเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

O35-3 ในหน้าหลักเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ Banner แสดง QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์หน่วยงาน โดยเผยแพร่ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม