ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

O6 | Q&A

(1) แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* (2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ไม่รวมถึง E-mail


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำ ระบบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของมหาวิทยาลัยผ่านเมนูสอบถาม ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว โดยเมนูสอบถามนี้จะแสดงไว้ที่ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar ถาม-ตอบ ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏหน้าเวบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ ดังรูป

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยยังสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บเพจ Social Facebook ของมหาวิทยาลัย ดังรูป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำช่องทางการถาม-ตอบข้อมูล ผ่าน ระบบ KPRU Messenger ซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูล ตอบคำถามและข้อสงสัยระหว่างผู้รับบริการ กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้รับบริการสามารถเลือกสนทนากับหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการได้โดยง่าย ช่วยลดขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ และสะดวกต่อการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ KPRU Messenger จะแสดงที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูปภาพ


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม