ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การประชาสัมพันธ์

คือ 1)แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ 2)เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย


1. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามแบบรายงาน สตง.) เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (pcm.kpru.ac.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดหาพัสดุ และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม
- จำนวนรายการ/โครงการ และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ pcm.kpru.ac.th
3. ไฟล์ Excel แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- งานที่ซื้อหรือจ้าง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ราคากลาง
- ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
- เลขที่โครงการ
- วันที่ลงนามในสัญญา
- วันสิ้นสุดสัญญา
4. ไฟล์ Excel แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้
- จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม