ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)


คำอธิบาย

O13-1 เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการประเมินผลปฏิบัติราชการออนไลน์ โดยทำการอัปโหลดคู่มือปฏิบัติงานไว้ในระบบส่วนกลาง (ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ E-PAR) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู บุคลากร ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3264