ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการการป้องกันการการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน และคลิกเลือกเมนู มาตรการการป้องกันการการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มจากการกำหนดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ต่อมา ในปี 2561 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานงานและทุกระดับ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและในปี 2561-2562 ได้จัดให้มีการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการกำหนดวิธีการป้องกันในประเด็น

การนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใช้ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว

การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับ การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์ จัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่มีราคาแพงและจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามจริง การเปิดบริษัท เพื่อค้าขายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง

การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความดีความชอบที่มีอคติ และการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

การใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมที่ดำเนินงานไปแล้วได้แก่

การประเมินตนเองของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตในองค์กร คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตในองค์กร และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

การตรวจติดตามการปฏิบัติโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3267