ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการรับสินบน คือ มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O46-1 ประกาศนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย
O46-2 มาตรการป้องกันรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O46-3 เอกสารและภาพกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน
O46-4 คู่มือการป้องกันการรับสินบน (ฉบับปรับปรุง 2562)
O46-5 เอกสารภาพถ่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการรับสินบน ฉบับรวม
O46-6 จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O46-7 เอกสารการเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบนทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
O46-8 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน
O46-9 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการรับสินบน
O46-10 รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกันการรับสินบน

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีการมาตรการป้องกันการรับสินบนซึ่งมีประเด็นหลักที่ประกอบด้วย แนวทางการป้องกันการรับสินบนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตรการในการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากร และกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน อธิการบดีสั่งการให้นํามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. อธิการประกาศนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย

2. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

4. ปรับคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินบน การรับสินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เป็นไฟล์ PDF ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

5. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ป้ายประกาศ จอ LED เว็บแบนเนอร์ ฯลฯ

6. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน และคลิกเลือกเมนู มาตรการป้องกันการรับสินบน


7. เผยแพร่ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

8. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่จาก Banner ประชาสัมพันธ์ งดให้งดรับสินบน ดังรูป

จากนั้นเมื่อคลิกจะปรากฏเว็บเพจ การป้องกันการรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


9. จัดทำช่องทางการร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนให้ใช้แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย

10. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการรับสินบนทุกสามเดือน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

11. ประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกันการรับสินบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3259