ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คือ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O42-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไก มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-3 ระบบและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-4 กรอบแนวทางการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-5 วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-6 ข่าวประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบาย

O42 ในปี 2562 ระบบและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 จากเดิมคือ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและเลือกประเภทสื่อในการเผยแพร่ เป็น คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและเลือกประเภทสื่อในการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3257