ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


คำอธิบาย

คณะกรรมการได้ดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามระบบและกลไก และมาตราการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข O44-5

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3263