ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

รายงานการกำกับติดตาม คือ การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี กำหนดการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนต่ออธิการบดี และรายงานทุกสิ้นไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

ไตรมาสที่ 2 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 เมษายน 2562

ไตรมาสที่ 2 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ไตรมาสที่ 2 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

(O19-1) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4214