ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.2| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คือ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ


คำอธิบาย

O48-1 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการ แนวทาง และเป็นกลไกในการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

O48-2 มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ที่มีอิสระในการทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานสรุปผลต่อมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการการใช้ดุลพินิจ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตรการการใช้ดุลพินิจ ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3264