ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O36-1 การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. จัดอบรมบุคลากร เพื่อสร้างแนวคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทุจริตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปราบปรามละจัดการการทุจริตแห่งชาติ

2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระบุประเด็นความเสี่ยงและแนวทางจัดการการเกิดการทุจริต วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า
2.1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกพันธกิจและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลลัย
2.2 ประเด็นการทุจริตและปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูงที่ต้องมีมาตรการควบคุม ประกอบด้วย ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเรียกรับสินบน ค่านายหน้าในการอนุมัติคำร้อง การยื่นเอกสารเท็จเบิกจ่าย การประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง การกำหนดราคากลางคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์แบบลำเอียง การเปิดเผยความลับในการเสนอราคา ประเด็นการยักยอกทรัพย์สินราชการ ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะการไปราชการเกินการจ่ายที่แท้จริง การยักยอกทรัพย์สินของราชการเป็นของส่วนตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3265