ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ตามข้อ 036 โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน ที่มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริตตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต กำหนด การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของหน่วยงาน

2. เข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ (ปปช /ปปท)

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำหนดหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระในการต่อต้าน ป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน

4. ประกาศเจตนารมภ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต ตลอดจนการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูล เบาะแสการทุจริต

5. จัดหน่วยงานและกรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามประเมิน และรายงานการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3263