ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คือ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O16-1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

การสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการสำรวจความพึงพอใจใน 4 งาน ได้แก่

1. งานเลขานุการ

2. งานทะเบียน

3. งานหลักสูตร

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งแต่ละงาน จะสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

3. ด้านจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ

4. ด้านจุดให้บริการมีความเหมาะสม

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ website สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมนูประเมินหน่วยงาน ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3257