ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คือ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน (การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ)

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O15-1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3259