ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้อยู่ใน หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูปที่ 1

จากนั้นจะอยู่ในส่วนของ หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคล ดังรูปที่ 2

โดยในหมวดบริหารงานบุคคลได้กำหนดข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การบรรจุเข้ารับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จรรยาบรรณ การดำเนินงานทางวินัย การศึกษา อบรม สวัสดิการ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3259