ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

O17 | E-Service

E-Service คือ E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการใช้งาน ทั้ง 3 ระบบ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

ระบบ e-service ทั้ง 3 ระบบนี้ ประกอบด้วย

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์

2. ระบบขอใบรับรอง

3. ระบบรับสมัครนักศึกษา

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และระบบขอใบรับรองอยู่ภายใต้ URL เดียวกัน ระบบจัดทำไว้ให้บริการสำหรับนักเรียน และนักศึกษา เท่านั้น จึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน ซึ่งต้องมีการ Login เข้าระบบ โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม ได้แสดงตัวอย่างการใช้งานไว้ในคู่มือการใช้งานระบบ e-service อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3265