ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 กำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงกำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ 8 ประการตามที่พระราชบัญญัติกำหนด จากภาระหน้าที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดภารกิจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการผลิตและพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3259