ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O43-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O43-2 รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O43-3 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม
O43-4 บันทึกการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O43-5 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O43-6 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
O43-7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-8 บันทึกการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการ แก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-10 บันทึกข้อความนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และอธิการบดีสั่งการให้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในมาตรการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการแยกตามแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ
และ 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพันธกิจหลักที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยกำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อ 5 (หลักฐาน O43-1 หน้า 3) โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำประกาศนโยบายการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วม

3. สังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจ

4. จัดทำแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

5. มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

7. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตราการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการมีส่วนร่วม ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3265