ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

O38-1 จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านทางจอมอนิเตอร์ทีวีที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย

O38-2 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

O38-3 ดำเนินการเขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต เช่น กฎหมาย ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ตัวอย่างคดีความเกี่ยวกับการทุจริต เป็นต้น โดยได้ลงบทความในจดหมายข่าวสารสักทอง ของปีที่ 7 ฉบับที่ 15 เป็นต้นไป

O38-4 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่

จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO)เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

พัฒนาแบบฟอร์มหนังสือออก ที่มีคำขวัญ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) นำไปใช้งาน ซึ่งทำการแจ้งหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางหนังสือบันทึกข้อความ

กิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มรภ.กพ.แม่สอด ที่ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมแสดงเจตจำนง โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3261